Bao gồm 6 phòng hội nghị – hội thảo hiện đại với sức chứa từ 20 đến 700 khách đáp ứng tất cả các loại hình tổ chức.

PHÒNG HỘI TRƯỜNG A

Diện tích phòng: 500 m2

Sức chứa: Phù hợp với 200 – 500 khách

ĐẶT NGAY

PHÒNG HỘI TRƯỜNG A2

Diện tích phòng: 200 m2

Sức chứa: Phù hợp với 120 – 150 khách

ĐẶT NGAY

PHÒNG HỘI TRƯỜNG C3 (C7)

Diện tích phòng: 40 m2

Sức chứa: Phù hợp với 20 – 30 khách

ĐẶT NGAY

PHÒNG HỘI TRƯỜNG C4 (C8)

Diện tích phòng: 60 m2

Sức chứa: Phù hợp với 40 – 60 khách

ĐẶT NGAY

Hội trường A

Diện tích phòng: 500 m2

Sức chứa: Phù hợp với 200 – 500 khách

ĐẶT NGAY

Hội trường A2

Diện tích phòng: 200 m2

Sức chứa: Phù hợp với 120 – 150 khách

ĐẶT NGAY

Hội trường C3, 4

Diện tích phòng: 120 m2

Sức chứa: Phù hợp với 40 – 100 khách

ĐẶT NGAY

Hội trường C8

Diện tích phòng: 80 m2

Sức chứa: Phù hợp với 20 – 40 khách

ĐẶT NGAY