Bao gồm 6 phòng hội nghị – hội thảo hiện đại với sức chứa từ 20 đến 700 khách đáp ứng tất cả các loại hình tổ chức.

PHÒNG HỘI TRƯỜNG A

Diện tích phòng:

Sức chứa: Phù hợp với … khách

ĐẶT NGAY

PHÒNG HỘI TRƯỜNG A2

Diện tích phòng:

Sức chứa: Phù hợp với … khách

ĐẶT NGAY

PHÒNG HỘI TRƯỜNG C3 (C7)

Diện tích phòng:

Sức chứa: Phù hợp với … khách

ĐẶT NGAY

PHÒNG HỘI TRƯỜNG C4 (C8)

Diện tích phòng:

Sức chứa: Phù hợp với … khách

ĐẶT NGAY
Upload Image...

Hội trường A

Diện tích phòng:

Sức chứa: Phù hợp với … khách

ĐẶT NGAY

Hội trường A2

Diện tích phòng:

Sức chứa: Phù hợp với … khách

ĐẶT NGAY

Hội trường C3 (C7)

Diện tích phòng:

Sức chứa: Phù hợp với … khách

ĐẶT NGAY

Hội trường C4 (C8)

Diện tích phòng:

Sức chứa: Phù hợp với … khách

ĐẶT NGAY